NWSV Helix

Medezeggenschap

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten mee over het beleid en geven studenten adviezen aan verschillende bestuurlijke organen. Hieronder vind je een overzicht van alle medezeggenschap binnen de Universiteit Utrecht. Ook vind je hier welke NW&I-studenten dit jaar plaats nemen in een medezeggenschapsorgaan. Op die manier weet je wie je waarvoor kunt benaderen.

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Utrecht. De leden worden door de Raad van Toezicht benoemd nadat de Universiteitsraad gehoord is. De rol van voorzitter wordt momenteel ingenomen door Anton Pijpers. De rector magnificus (altijd een hoogleraar) is op dit moment Henk Kummeling. Als derde lid behoort Annetje Ottow eveneens tot het College van Bestuur.

Universiteitsraad (U-raad)

De Universiteitsraad bestaat gedeeltelijk uit medewerkers van de universiteit en gedeeltelijk uit studenten, die jaarlijks worden gekozen door alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht. De U-raad overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie. De Raad adviseert het College gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. Dit jaar neemt Tymen Cobelens plaats in de Universiteitsraad.

Faculteitsbestuur (Geowetenschappen)

De faculteit Geowetenschappen wordt door het faculteitsbestuur geleid, met aan het hoofd de decaan. Op het moment ziet het bestuursteam er als volgt uit: Piet Hoekstra (decaan), Peter Driessen (vice-decaan onderzoek) Hans de Bresser (vice-decaan onderwijs), Chris Marcelis (directeur), Inès Youssef (student-lid) en Luc Rietveld (bestuurssecretaris).

Faculteitsraad (Geowetenschappen)

De Faculteitsraad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. Zij vergadert één keer per maand over allerlei zaken die binnen de faculteit aan de orde komen. Hiertoe behoren onder andere de begroting voor het komende jaar, het strategische plan voor de komende periode en de bespreking van de Onderwijs- en Examenreglementen van alle opleidingen.
In de faculteitsraad nemen 8 studenten en 8 medewerkers zitting, verdeeld over de drie departementen van de faculteit: Aardwetenschappen (AW), Sustainable Development (SUSD) en Sociale Geografie & Planologie (SGPL). Dit jaar neemt Gaston Heimeriks vanuit het department SUSD plaats als personeelsgeleding. Daarnaast neemt Pier de Vries plaats als student.

Departementsbestuur (Copernicus Institute of Sustainable Development)

Het departement, Copernicus Institute of Sustainable Development, en ook de bacheloropleidingen Natuurwetenschap en innovatiemanagement en Global Sustainability Science én de masteropleidingen Innovation Sciences, Sustainable Business and Innovation, Sustainable Development, Energy Science en Water Science and Management.

Bestuur bacheloropleidingen SUSD

De onderwijsdirecteur van de bacheloropleidingen SUSD neemt beslissingen over de inrichting en organisatie van de bacheloropleidingen Natuurwetenschap en innovatiemanagement (NW&I) en Global Sustainability Science (GSS). De onderwijsdirecteur besluit (namens de decaan van de faculteit) tevens over het bindend studieadvies, dat aan alle studenten aan het eind van hun eerste studiejaar wordt uitgebracht. Hij/zij laat zich hierbij adviseren door de examencommissie en de studieadviseur. Deze functie wordt vervuld door Jacco Farla.
Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse onderwijszaken binnen de opleiding ligt bij de programmaleider van de opleiding. Dit is voor NW&I dr. Wouter Boon.

Graduate School

De masteropleidingen Innovation Sciences (IS) en Sustainable Development (SD) zijn onderdeel van de facultaire Graduate School. Deze heeft een eigen bestuur (Board of Studies), die onder andere beschikt over de toelating tot de masteropleidingen.

Examencommissies

Er zijn twee examencommissies, een voor NW&I en een voor de master IS. De examencommissie bepaalt of studenten in aanmerking komen voor een bachelor- of masterdiploma. Tevens kunnen bij hen verzoeken tot vrijstelling gedaan worden, die door de examencommissie goedgekeurd moeten worden.

Opleidingscommissies SUSD

Er zijn twee opleidingscommissies, een voor NW&I en een voor IS. De opleidingscommissie (OC) is een adviserend orgaan: zij adviseert het bestuur van de opleiding. In deze commissie zitten zowel studenten als docenten. Vanuit NW&I nemen dit jaar Nienke Banning en Tamara Kamps plaats in de bachelor OC.

Onderwijs Evaluatie Panel (OEP)

Het Onderwijs Evaluatie Panel bestaat uit studenten die samenkomen om kwalitatieve feedback te geven over vakken. De bijeenkomsten worden na ieder blok georganiseerd en alle studenten die de te evalueren vakken hebben gevolgd zijn welkom om feedback te geven. De kwalitatieve feedback die wordt verkregen tijdens de OEP-bijeenkomst wordt door de opleidingscommissie gebruikt om een advies voor docenten en het managementteam van de opleiding te formuleren. Ook wordt er gecontroleerd of dit advies wordt opgevolgd.